» بی فردا :: ۱۳٩۳/۱/٢٩
» سال کلاغ... :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» خداحافظ ــ تار و مات :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۱
» شک نکنیم :: ۱۳۸۸/۱٢/٢
» مکن کاری... :: ۱۳۸۸/۱۱/٤

  • بازی سیاه
  • تب یکم
  • ضایعات