زیرسایه باد

به نور نگاه کن سایه ها پشت سرت خواهند بود